Meta menu


Hemija

Hemijsko-analitički razvoj novih aktivnih supstanci

Sektor za hemiju je uključen u projekte razvoja inovativnih aktivnih supstanci. To obuhvata sintezu referentnih supstanci i metabolita, kao i fizičko-hemijsku karakterizaciju i sakupljanje podataka u vezi sa sigurnošću.

Te različite zadatke obavljaju stručnjaci u Grupama za sintezu, karakterizaciju supstanci i biofarmakologiju.

Zadatak Grupe za sintezu je priprema uzoraka supstanci za predkliničko testiranje i analitički razvoj metodama organske hemije i tehnologijama moderne purifikacije.

Zadatak Grupe za karakterizaciju supstanci je naučni opis inovativnih aktivnih supstanci, sa fokusom na identifikaciji, čistoći, sadržaju i fizičko-hemijskim osobinama, koristeći najmodernije analitičke tehnologije.

Zadatak Grupe za biofarmakologiju je analitičko ispitivanje bioloških materijala kao deo toksikoloških testova inovativnih aktivnih supstanci.


PRETRAGA