Levi menu

Politika zaštite privatnosti

Uvod

Berlin-Chemie Menarini AG Berlin, Nemačka, kao i njeno Predstavništvo Berlin-Chemie AG Beograd (Novi Beograd) (u daljem tekstu “Kompanija”), shvata privatnost korisnika vrlo ozbiljno i obavezuje se da će je poštovati u najvećoj mogućoj meri. Kada posetite veb sajt www.berlin-chemie.rs (u daljem tekstu “Veb sajt”) ili zatražite usluge dostupne na Veb sajtu, može doći do toga da sa Kompanijom podelite svoje lične podatke, usled čega može doći do njihove obrade od strane Kompanije.

Ova politika zaštite privatnosti, u nastavku, vas u glavnim crtama obaveštava o:

  • aktivnostima koje Kompanija preduzima prilikom obrade vaših ličnih podataka preko svog Veb sajta;
  • obavezama koje Kompanija preuzima prema vama u pogledu obrade vaših ličnih podataka; i
  • vašim pravima garantovanim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Zakon”).

U svakom slučaju u kojem dolazi do prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka od strane Kompanije, ista je Zakonom obavezana da za takve radnje prethodno zatraži i dobije vašu izričitu saglasnost.

S druge strane, ukoliko Kompaniji dajete lične podatke o trećim licima, morate preduzeti prethodne radnje da bi se osiguralo da obelodanjivanje tih podataka Kompaniji (i naknadna obrada za svrhe navedene u važećem obaveštenju o privatnosti informacijama) bude usklađeno sa Zakonom, kao i sa drugim relevantnim zakonima i propisima: na primer, možete dati lične podatke o trećim licima samo nakon što ih prethodno obavestite o tome i dobijete njihovu izričitu saglasnost za takvu radnju.

Rukovalac podataka

Rukovalac podataka je Berlin-Chemie Menarini AG Berlin, Nemačka, preko svog Predstavništva Berlin-Chemie AG Beograd (Novi Beograd), Milutina Milankovića 19a, 11070 Novi Beograd.

Vrsta obrađenih podataka

Sama poseta ili korišćenje Veb sajta obično ne podrazumeva prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka, već sa sobom povlači prikupljanje “podataka o navigaciji” i “kolačiće”, tj. većina naših usluga ne zahteva nikakav oblik registracije čime vam je omogućeno da posetite naš Sajt, a da nam ne otkrivate identitet i ne delite podatke o ličnosti, kao što je detaljno navedeno u nastavku.

S druge strane, prilikom korišćenja nekih funkcija ili usluga koje su dostupne na Veb sajtu, naročito u situacijama ukoliko budete želeli da se obratite Kompaniji, bićete pozvani da prethodno date Kopmaniji vaše lične podatke i pristanak na njihovu obradu, a sve u cilju pružanja ponuđene usluge od strane Kompanije.

Podaci o navigaciji i kolačići

Redovna obrada podataka na Veb sajtu je ograničena na takozvane “podatke o navigaciji”, odnosno podatke koji se prenose na Veb sajt, koji su potrebni za rad s računarskim sistemima konfigurisanim za upravljanje Veb sajtom, kao i protokolima za komunikaciju na Internetu. Primeri su IP adrese ili nazivi domena računara koji se koriste za posetu Veb sajtu, kao i drugi parametri koji se odnose na operativni sistem koji se koristi za povezivanje na Veb sajt. Kompanija prikuplja takve i ostale podatke (kao što su broj poseta i vreme provedeno na Veb sajtu) isključivo za statističke svrhe i na anoniman način da bi pratila funkcionisanje Veb sajta i poboljšala njegovu efikasnost. Takvi podaci se ne prikupljaju radi povezivanja s drugim informacijama o korisnicima Sajta, niti da omoguće vašu identifikaciju; ipak, zbog prirode tih podataka, informacije bi mogle omogućiti vašu identifikaciju kroz obradu i povezivanje s drugim podacima u vlasništvu trećih strana. Iz tih razloga, podaci o navigaciji se odmah deidentifikuju nakon obrade i mogu se samo preuzeti od strane Kompanije da bi se ustanovile odgovornosti u vezi s računarskim prekršajima na štetu Veb sajta ili preko Veb sajta. Uprkos tome, podaci o navigaciji kao što je gore opisano, čuvaju se samo ograničeno vreme u skladu s važećim propisima.

Sajt koristi “kolačiće”. Korišćenjem Veb sajta pristajete na korišćenje kolačića kao što je opisano u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Kolačići su male datoteke koje se snimaju na “hard” disk. Sajt koristi takozvane “kolačiće sesije” i “trajne kolačiće”.

Kolačići sesije su privremeni nizovi podataka koji se koriste da bi se olakšalo korišćenje Sajta, za interne sigurnosne svrhe i administriranje sistema. Kolačići koji se koriste na Sajtu ne sadrže podatke o korisnicima; takvi kolačići se čuvaju u privremenom režimu pristupa i odmah se brišu nakon što zatvorite “browser” (pregledač).

Trajni kolačići mogu biti promenljivog trajanja (od jednog sata do jedne godine). Kompanija prihvata ovu vrstu kolačića samo da bi sačuvala jezik koji je izabrao korisnik i šalje statističke podatke u sistem Google Analytics, koji omogućuje Kompaniji da analizira pristupe/posete Veb sajtu za statističke svrhe. Kolačići se prihvataju isključivo za statističke svrhe i njihove informacije se prikupljaju u agregatnoj formi. Korišćenjem para kolačića (odnosno, trajnog kolačića i jednog kolačića sesije, koji se brišu kada korisnik zatvori pregledač), Google Analytics takođe snima vreme početka posete i vreme napuštanja Veb sajta.

Kolačići koji se koriste na Sajtu ne prikupljaju podatke o korisnicima Sajta; međutim, vi možete odlučiti da onemogućite kolačiće menjanjem postavki pregledača.

Odeljak “Pomoć” dostupan na traci s instrumentima većine pregledača ilustruje kako izbeći primanje kolačića, veb monitora i drugih tehnologija praćenja, kao i za dobijanje informacija od pregledača o prisustvu takvih tehnologija i načinu za njihovo onemogućavanje.

Međutim, onemogućavanje kolačića bi moglo smanjiti mogućnost korišćenja Sajta i sprečiti potpuno korišćenje funkcija i usluga dostupnih na Sajtu.

Kompanija ne pristupa, niti kontroliše kolačiće, veb monitore i druge tehnologije praćenja koje koriste veb sajtovi trećih strana kojima biste mogli pristupiti s Veb sajta; Kompanija ne pristupa, niti kontroliše sadržaj ili dokumente koji se objavljuju na navedenim veb sajtovima ili se dobijaju preko njih; Kompanija ne pristupa, niti kontroliše način obrade vaših podataka na navedenim veb sajtovima, za šta Kompanija izričito ne prihvata bilo kakvu odgovornost. Vi treba da proverite politiku zaštite privatnosti veb sajtova trećih strana kojima pristupate sa Sajta da biste se upoznali sa uslovima koji se odnose na obradu ličnih podataka. Podrazumeva se da se sadašnja Politika zaštite privatnosti odnosi samo na Veb sajt kako je prethodno definisano.

Zadržavanje i čuvanje ličnih podataka

Lične podatke zadržavaju i obrađuju računarski sistemi koji pripadaju Kompaniji i kojima upravlja bilo Kompanija ili pružaoci tehničkih usluga treće strane: za više pojedinosti pogledajte odeljak “Pristup podacima” u nastavku. Podatke obrađuje samo visoko kvalifikovano osoblje, uključujući i osoblje imenovano za obavljanje poslova vanrednog održavanja.

Ciljevi i metode obrade podataka

Kompanija može obrađivati vaše lične podatke za sledeće svrhe: administriranje vaše komunikacije (uključujući obaveštenja o događajima u farmakovigilanci), administriranje vaših zahteva za informacijama, itd.

Vaši lični podaci se obrađuju kako u papirnoj, tako i u elektronskoj formi, u skladu sa Zakonom i prema profilima sigurnosti i poverljivosti podataka, u skladu s načelima korektne i zakonite obrade podataka.

Podaci se zadržavaju za vreme koje je neophodno za postizanje određene svrhe za koju su prikupljeni.

Sigurnost i kvalitet ličnih podataka

Kompanija se obavezuje da će štititi sigurnost vaših ličnih podataka i ispuniti bezbednosne odredbe kako je utvrđeno Zakonom i svim primenjivim propisima da bi se sprečio gubitak podataka, nelegalna ili nedopuštena upotreba podataka i neovlašćen pristup navedenim podacima.

Kompanija je usvojila odgovarajuće tehničke mere kao što su višestruke napredne sigurnosne tehnologije i postupci za zaštitu podataka od promene, gubitka i neovlašćenog pristupa: u stvari, vaši lični podaci se zadržavaju na serverima koji se nalaze u prostorijama s ograničenim pristupom i podležu kontroli. Osim toga, informacioni sistemi i računarski programi koje Kompanija koristi su konfigurisani na takav način da se na najmanju meru smanji korišćenje ličnih i/ili identifikacionih podataka. Podaci se obrađuju do najpreciznije potrebne mere i isključivo da bi se postigla konkretna svrha njihovog prikupljanja. Možete pomoći Kompaniji da ažurira i/ili da osigura tačnost vaših ličnih podataka, tako što ćete nam saopštiti sve informacije u vezi vaše adrese, kvalifikacija, podataka za kontakt i slično tome.

Pristup podacima

Vaši lični podaci će biti dostupni samo osoblju zaduženom za obradu podataka u Kompaniji. U odnosu na njihove dužnosti, to osoblje će možda morati da obradi takve podatke da bi izvršilo vaše zahteve. Podaci se mogu obelodaniti drugim zaposlenima Kompanije, kao i drugim kompanijama Menarini Group, uključujući A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, u iste svrhe kao što je gore navedeno i/ili za administrativne svrhe.

Ne dovodeći u pitanje odredbe prethodnog stava, vaši lični podaci neće biti saopštavani trećim stranama, bilo da su to fizička ili pravna lica, i neće biti prosleđeni na bilo koji drugi način ili u bilo kojoj formi.

Pružanje ličnih podataka

Gde je označeno zvezdicom [*], vaši podaci su potrebni Kompaniji za obradu zahteva primljenih preko Veb sajta (npr. zahteva za informacije i/ili materijale) ili da bismo vam se obratili radi praćenja vaših zahteva. Vaše odbijanje pružanja takvih podataka sprečiće Kompaniju da vam pruži usluge koje ste zatražili. Pružanje bilo kakvih drugih podataka koji nisu obleženi zvezdicom je po izboru: vaše odbijanje neće dovesti ni do kakvih stvarnih implikacija.

Ostvarivanje vaših prava

Vi možete u bilo koje vreme ostvariti prava utvrđena Zakonom, uključujući i pravo na potvrdu postojanja vaših ličnih podataka u okviru Kompanije, pravo da proverite sadržaj, izvor i tačnost podataka, i/ili da zatražite da se vaši podaci ažuriraju, izbrišu i/ili deidentifikuju, kao i pravo da zaustavite obradu takvih podataka iz bilo kojih opravdanih razloga.

U bilo koje vreme, možete se obratiti Kontroloru podataka putem e- mail poruke ( Obratite nam se ) ili u pisanoj formi (za: Predstavništvo Berlin-Chemie AG Beograd (Novi Beograd), Milutina Milankovića 19a, 11070 Novi Beograd) da biste primili informacije o obradi Vaših ličnih podataka od strane Kompanije, za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom, kao i da biste primali ažuriran spisak lica kojima su vaši podaci dostupni.


PRETRAGA